Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

INFORMACJA

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP.

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy. Szanowni Państwo, zapraszamy do składania dokumentów dotyczących naboru 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach 08:00-14:00.

 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Osoby zainteresowane służbą w Warmińsko–Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Kadr i Szkolenia W-MOSG przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie. Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00.            

Dodatkowo istnieje możlowość złożenia dokumentów w każdą ostatnią sobotę miesiąca -  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 89 750 3023.

Ponadto, dokumenty można składać w:

1. Placówce SG w Braniewie (ul. Kwiatowa 2) -  w dniu 25.02.2020 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

                                                                                      pod nr tel. 89 750 3023

2. Placówce SG w Gołdapi (ul. Przytorowa 7) -  w dniu 27.02.2020 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

                                                                                    pod nr tel. 89 750 3023

  

Planowana liczba przyjęć do służby w 2020 roku – do 65 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl lub pod nr. tel. 89 750 30 23.

 

Warunki przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-        o nieposzlakowanej opinii,

-        niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        korzystająca w pełni z praw publicznych,

-        posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

-        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

-        gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

-        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

-        która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG),

- wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl),

- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnychaktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

- kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

- kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

- kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

- oryginały dokumentów wyżej wymienionych,

- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 późn. zm.).

 

www.wm.strazgraniczna.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn

 

poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

tel. 89 750 30 23

 

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu dla kandydatów do służby: nabor.wmosg@strazgraniczna.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2013
Data modyfikacji 03.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Majorowski
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majorowski
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Bardabusz
do góry