Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.

W tym roku planujemy przyjąć do służby 65 osób.

UWAGA!

od 1 stycznia 2022 roku kandydaci, którzy chcą założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby w SG",

aby ustalić termin złożenia dokumentów.

Poniżej link do modułu, który będzie aktywny od 1 stycznia 2022 roku.

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 89 750 30 23.  Przypominamy, że dokumenty składane są wyłącznie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.15  oraz w ostatnią sobotę miesiąca po uzgodnieniu z komórką kadrową.

Ponadto, dokumenty można składać w dniu:

07 lipca 2022 r. w Placówce SG w Braniewie, ul. Kwiatowa 2–po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się-tel. 89 750 3023

06, 07 lipca 2022 r. w Placówce SG w Goldapi, ul. Przytorowa 7–po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się-tel. 89 750 3023

12 lipca 2022 r. w Placówce SG w Olsztynie, ul. Augustowska 23A–po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się-tel. 89 750 3023

            W związku z powyższym, mając na względzie, że na terytorium naszego kraju obecnie występuje zagrożenie wywołane zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, w celu przeciwdziałania zakażeniu epidemiologicznemu kandydat zobowiązany jest do poinformowania pracownika/ funkcjonariusza W-MOSG o:

 1. występowaniu w ciągu ostatnich 7 dni objawów wskazujących na chorobę zakaźną (w szczególności: gorączka, kaszel, duszność, katar),
 2. odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 3. zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 4. kontakcie w ciągu ostatnich 14 dni z osobą o potwierdzonym zakażeniu Covid-19, z osobą podejrzaną o zakażenie, skierowaną do izolacji lub przybyłą z terenu zwiększonej transmisji wirusa i ryzyko zakażenia jest prawdopodobne.

Ponadto Komendant W-MOSG zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi kandydata, który udzielił pozytywnej odpowiedzi przynajmniej na jedno z ww. pytań.

 

 

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca odbytą zasadniczą służbę wojskową albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku, o którym mowa, nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych
  oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

(Od 01 stycznia 2022r. brak ograniczeń dotyczących wieku kandydata)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.wm.strazgraniczna.pl),
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych – legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

   Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wyżej wymienionych,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
  o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1061) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego  2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 późn. zm.).

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn

 

poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

tel. 89 750 30 23

 

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu dla kandydatów do służby: nabor.wmosg@strazgraniczna.pl

www.wm.strazgraniczna.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2013
Data modyfikacji 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Majorowski
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majorowski
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Bardabusz
do góry