Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - BIP - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.  Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej umieszczony został na końcu strony

 

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu

Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

 

 1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Warmiśnko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  (www.bip.wm.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP W-MOSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP W-MOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 1.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 

 1.  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP W-MOSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP W-MOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”,
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 •  nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej

 

 1.   w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej określi warunki udostępnieni informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

 1. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

 1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

 

 1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP W-MOSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczna na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;  
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz 94). 

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 64, poz. 565 z późn. zm). Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej możliwy jest do pobrania (dół strony), a po wypełnieniu istnieje możliwość złożenia go za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (www.bip.wm.strazgraniczna.pl).

 1.  W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie   w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 1. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu  ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji publicznej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.  

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 25.01.2012
Data modyfikacji 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sul
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sul
Osoba modyfikująca informację:
Adrianna Wiśniewska
do góry