Ewidencje i rejestry

 

 1. Absencja - ewidencja zwolnień lekarskich funkcjonariuszy W-MOSG
 2. Akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników
 3. Akta osobowe funkcjonariuszy W-MOSG
 4. Akta osobowe pracowników W-MOSG
 5. Akta Postępowań Przygotowawczych
 6. Album nieruchomości
 7. Album wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej RP
 8. Archiwum SG
 9. Baza danych CCK SG
 10. CBD EWIDA
 11. Centralna Baza Danych Straży Granicznej
 12. Centralna baza danych Straży Granicznej Analizy Kryminalnej (CBD AK Analityk)
 13. Centralne Archiwum Odprawy
 14. Centralne Archiwum Odprawy i Legitymowania
 15. Cudzoziemcy wydalani drogą lotniczą
 16. Dobowy meldunek sytuacyjny
 17. Dokumentacja medyczna funkcjonariuszy i pracowników SG, członków ich rodzin i emerytów
 18. Dokumentacja Ochrony Obiektów
 19. Dokumentacja osób odbywających staż
 20. Dokumentacja powiadamiania i alarmowania
 21. Dokumentacja pracy ekspertów i techników kryminalistyki - "książka pracy kandydata na eksperta kryminalistyki"
 22. Dokumentacja służbowa prowadzona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia
 23. Dokumentacja w sprawie ochrony transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.
  • Pocztowa książka nadawcza,
  • Książka wyznaczania funkcjonariuszy/pracowników do konwojowania lub przewozu niejawnych przesyłek służbowych
 24. Dokumentacja w sprawie postępowań z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych w skład której wchodzą w szczególności:
  • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  • Książka ewidencyjna wydawnictw,
  • Księga ewidencji akt udostępnionych i wypożyczonych,
  • Rejestr spisów akt,
  • Spis akt przekazanych do Archiwum SG,
  • Karta informacyjna,
  • Karta udostępnienia akt,
  • Rejestr protokołu brakowania/zniszczenia dokumentów nie archiwalnych oznaczonych symbolem BC,
  • Protokół oceny dokumentacji nie archiwalnej kategorii B(BC) przeznaczonej do zniszczenia,
  • Ewidencja uporządkowanych jednostek archiwalnych,
 25. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład której wchodzą w szczególności
  • Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych do kategorii B-5,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji - rozkazy, zarządzenia, decyzje,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne"- czynności zlecone,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne"- czynności zlecone,
  • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
  • Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów,
  • Wykaz przesyłek nadanych,
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  • Karta zapoznania się z dokumentem,
  • Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych,
  • Metryka elektronicznego nośnika informacji,
  • Spis zawartości teczki/depozytu,
  • Przegląd dokumentów zbioru,
  • Spis spraw,
  • Karta kontrolna,
  • Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych,
  • Wykaz oznaczeń dokumentów według książki ewidencji dokumentacji prowadzonych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej,
  • Wykaz depozytów,
  • Dziennik ewidencji elektronicznych nośników informacji,
  • Spis akt przekazanych,
  • Dziennik korespondencji akta normatywne zewnętrzne,
  • Dziennik wykonawcy
  • Książka ewidencji wydawnictw
  • Książka doręczeń szyfrofaksy
  • Ewidencja upoważnień do przewożenia przesyłek służbowych
  • Książka ewidencji dokumentacji
  • Rejestr teczek oświadczeń majątkowych
 26. Dokumentacja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu informacji jawnych i niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Straży Granicznej w skład której wchodzą w szczególności:
  • Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Skorowidz rejestrów,
  • Dziennik ewidencji nośników informacji,
  • Rejestr wydanych dokumentów,
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wychodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone (wchodzące),
  • Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: zastrzeżone (wychodzące),
  • Wykaz przesyłek nadanych,
  • Protokół brakowania dokumentów,
  • Dziennik korespondencji - faxy wchodzące,
  • Dziennik korespondencji - faxy wychodzące,
  • Książka ewidencji referentek,
  • Dziennik ewidencji nośników informacji,
  • Rejestr aktów normatywnych,
  • Dziennik ewidencji zarządzeń, decyzji, porozumień i regulaminów KGSG, decyzji Dyrektora BP KGSG, zarządzeń, decyzji, rozporządzeń i porozumień MSWiA,
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
  • Dziennik korespondencji wchodzących aktów normatywnych
 27. Dokumenty dotyczące stałego dyżuru
 28. Dziennik anulowań wpisów zdublowanych
 29. Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych
 30. Dziennik ewidencji orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez Komendanta W-MOSG
 31. Dziennik ewidencji postanowień Komendanta W-MOSG w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi lub czynnościami wyjaśniającymi
 32. Dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych informacji (zadań, decyzji, meldunków)
 33. Dziennik ewidencji wykonanych doręczeń
 34. Dziennik ewidencyjny meldunków operacyjnych
 35. Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących dotyczących czynności zleconych
 36. Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących dotyczących czynności zleconych
 37. Dziennik lekcyjny
 38. Dziennik napromieniowania stanów osobowych
 39. Dziennik rejestracji kart do systemu PKI SG
 40. Dziennik rejestracji wniosków
 41. Dziennik rejestracyjny osób
 42. Dziennik rejestracyjny pojazdów, przedmiotów, rachunków i podmiotów
 43. Dziennik rejestracyjny spraw
 44. Dziennik rejestracyjny uzupełnień i zmian
 45. Dziennik rejestracyjny wysyłanych zapytań
 46. Dziennik rejestracyjny zgłaszanych zmian w ewidencji
 47. Dziennik rozkazów o wyróżnienie
 48. Dziennik wydanych kodów PIN
 49. Dzienniki kontowe. Dowody księgowe własne i obce
 50. e-PISMAK
 51. ERZ - Elektroniczny rejestr zapytań - dane uzyskane od operatorów telekomunikacyjnych
 52. Ewidencja czasu służby
 53. Ewidencja dokumentów wadialnych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 54. Ewidencja dokumentów związanych z udowodnieniem zadłużeń i należności - ewidencja tytułów wykonawczych
 55. Ewidencja doprowadzeń i konwojów
 56. Ewidencja i dokumenty dotyczące VAT
 57. Ewidencja kontroli
 58. Ewidencja kontroli. Książka kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów W-MOSG
 59. Ewidencja kontroli transportu odpadów
 60. Ewidencja kosztów depozytu
 61. Ewidencja książeczek i świadczeń lekarskich - ewidencja książeczek zdrowia funkcjonariuszy SG
 62. Ewidencja kwitów depozytowych
 63. Ewidencja legitymacji służbowych funkcjonariuszy. Książka ewidencji przyjętych, wydanych legitymacji służbowych
 64. Ewidencja legitymacji służbowych funkcjonariuszy. Książka ewidencyjna legitymacji służbowych
 65. Ewidencja leków, materiałów, i sprzętu medycznego
 66. Ewidencja leków, środków i materiałów jednorazowego użytku. Książka rozchodu.
 67. Ewidencja lokali mieszkalnych
 68. Ewidencja nadgodzin
 69. Ewidencja nakazów przyjęcia, przekazania, zwolnienia oraz wydania osób zatrzymanych
 70. Ewidencja opału
 71. Ewidencja osób fotografowanych i daktyloskopowanych
 72. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w W-MOSG
 73. Ewidencja podróży służbowych
 74. Ewidencja pomocnicza - rejestr odczytów liczników energii elektrycznej
 75. Ewidencja pomocnicza - rejestr odczytów liczników gazu i energii cieplnej
 76. Ewidencja postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających
 77. Ewidencja pracowników i funkcjonariuszy SG - Rejestr alfabetyczny funkcjonariuszy SG
 78. Ewidencja refundacji zakupu okularów
 79. Ewidencja skarg i wniosków. Książka przyjęć interesantów przez Komendanta W-MOSG lub osobę upoważnioną
 80. Ewidencja Służb Dyżurnych - Książka Służby Konwojowej
 81. Ewidencja sprzętu będącego własnością ZOZ MSW i A z W - MCO w Olsztynie
 82. Ewidencja sprzętu kwaterunkowego będącego w użytkowaniu
 83. Ewidencja stempli kontrolerskich wycofanych z użytku
 84. Ewidencja szczepień
 85. Ewidencja szkoleń funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG
 86. Ewidencja szyfrogramów i kodogramów. Dziennik ewidencji szyfrofaksów SUŁT SG Turkus
 87. Ewidencja transportów broni, amunicji i materiałów wybuchowych przekraczających granicę państwową
 88. Ewidencja upoważnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 89. Ewidencja wniosków i pożyczek PKZP
 90. Ewidencja wniosków zleconych Straży Granicznej przez Urząd Celny
 91. Ewidencja wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
 92. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zarobkach funkcjonariuszy
 93. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zarobkach pracowników cywilnych
 94. Ewidencja wyjść pracowników cywilnych
 95. Ewidencja wykroczeń kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
 96. Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu
 97. Ewidencja wysłanych upomnień
 98. Ewidencja złożonych wniosków do sądu o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w celu wydalenia
 99. FINEZJA
 100. FT- Kadry – Kadrowa Baza Danych KGSG
 101. Gospodarki magazynowe
  • Książka ewidencji materiałów jednorazowego użytku
  • Książki ewidencji sprzętu kwaterunkowego
  • Książki ewidencji sprzętu gospodarczego
  • Książki ewidencji sprzętu ppoż.
  • Rejestr asygnat
  • Wykaz książek konserwatorów
 102. Gospodarka materiałowa i finansowa Służby Zdrowia. Rejestr rachunków
 103. IFADO -  baza danych dotyczących dokumentów tożsamości i dokumentów podróży
 104. Karta materiałowa ilościowo-wartościowa
 105. Kartoteka Akt Cudzoziemców (Kac)
 106. Karty zdrowia z badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników
 107. Książka dowodów rzeczowych
 108. Książka dyspozytora
 109. Książka ewidencji i rozliczania mandatów karnych
 110. Książka ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich
 111. Książka ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych
 112. książka ewidencji kluczy
 113. książka ewidencji kluczy zapasowych
 114. Książka ewidencji legitymacji służbowych funkcjonariuszy SG
 115. Książka ewidencji nieruchomości
 116. Książka ewidencji pieczęci i stempli
 117. Książka ewidencji psów służbowych W-MOSG
 118. Książka ewidencji sprzętu
 119. Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych
 120. Książka ewidencji szkód w mieniu W-MOSG
 121. Książka ewidencji tuszu kontrolerskiego
 122. Książka ewidencji wydanych przepustek
 123. Książka ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej oraz materiałów filmowych
 124. Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy SG.
 125. Książka główna ewidencji MPS
 126. Książka kontroli osób osadzonych
 127. Książka kontroli osób zatrzymanych
 128. Książka kontroli Sanitarno-Higienicznej
 129. Książka kontroli substancji narkotycznych
 130. Książka kontroli W-MOSG
 131. Książka materiałowa ilościowo-wartościowa (produkty żywnościowe)
 132. Książka meldunkowa
 133. Książka obsady etatowej
 134. Książka pracy technika kryminalistyki w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej
 135. Książka protokołów odpraw służbowych
 136. Książka przyjęć lekarskich
 137. Książka rozliczeń ryczałtu żywnościowego (produkty żywnościowe)
 138. Książka ruchu pociągów
 139. Książka służby
 140. Książka spraw wymagających bieżącego śledzenia i informacji uzupełniających
 141. Książka szkoleń i instruowania przeciwpożarowego
 142. Książka ujawnionych nieścisłości w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy państwowej
 143. Książka upoważnień w sprawach KRG
 144. Książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji
 145. Książka wydawania/przyjmowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych
 146. Książki etatowe jednostek organizacyjnych W-MOSG
 147. Książki obiektów budowlanych
 148. Księga odwołań od treści zaświadczeń profilaktycznych
 149. Księga orzeczeń inwalidzkich RKL
 150. Księga orzeczeń kandydackich RKL
 151. Księga orzeczeń uszczerbkowych RKL
 152. Księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych
 153. Książka służby w pomieszczeniach
 154. LDAP - Centralna Baza Użytkowników Platformy Teleinformatycznej SG
 155. Nabór funkcjonariuszy (pracowników) i ich zwalnianie - ewidencja kandydatów do służby
 156. Plan służby
 157. Pocztowa książka nadawcza
 158. POEZJA
 159. Postępowania administracyjne Rejestr decyzji organów II instancji Transport drogowy rzeczy i osób
 160. Postępowania administracyjne Rejestr postanowień organów II instancji Transport drogowy rzeczy i osób
 161. Postępowania sprawdzające w skład którego wchodzą w szczególności:
  • Teczki akt postępowań sprawdzających,
  • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
  • Ewidencja osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
  • Wykaz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  • Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających
  • Rejestr wydanych odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
 162. Program BWK (bezpieczeństwo w komunikacji)
 163. Program komputerowy  FT- ZUS
 164. Program komputerowy FT-Płace
 165. Program komputerowy Płatnik
 166. Rejestr - depozyty - ewidencja niepodjętych należności
 167. Rejestr akt personalnych funkcjonariuszy SG
 168. Rejestr alfabetyczny nazwisk osób badanych psychologicznie
 169. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektrycznymi do badania trzeźwości
 170. Rejestr Cudzoziemców
 171. Rejestr czynności realizowanych w zbiorach danych osobowych
 172. Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 173. Rejestr danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe sekcji odwodowej WZD W-MOSG
 174. Rejestr dofinansowanie wypoczynku pracowników i dzieci z ZFŚS CSSG
 175. Rejestr dofinansowanie wypoczynku pracowników i dzieci z ZFŚS W-MOSG
 176. Rejestr dokumentacji w Sprawach Niejawnego Nabycia, Zbycia, Przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa
 177. Rejestr Dokumentacji w Sprawach Niejawnego Nadzorowania, Wytwarzania, Przemieszczania, Przechowywania i Obrotu Przedmiotami Przestępstwa
 178. Rejestr dokumentów legalizacyjnych
 179. Rejestr dostaw, usług i robót budowlanych
 180. Rejestr dowodów dotyczący przekazywanych środków płatniczych i innych wartości
 181. Rejestr dowodów obrotów materiałowych
 182. Rejestr ewidencja nagród rzeczowych
 183. Rejestr ewidencji wydatków budżetowych
 184. Rejestr faktur i not W-MOSG poza budżet
 185. Rejestr FPP
 186. Rejestr innych świadczeń psychologicznych
 187. Rejestr kart ewidencji odpadów
 188. Rejestr kart materiałowych
 189. Rejestr kart mundurowych
 190. Rejestr należności pieniężnych w zamian za wyżywienie
 191. Rejestr odczytywanych dawek kwartalnych
 192. Rejestr osób popełniających wykroczenie w ruchu drogowym
 193. Rejestr osób sprawdzonych urządzeniem morpho touch
 194. Rejestr osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło
 195. Rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy
 196. Rejestr paszportów wystawionych metodą odręczną
 197. Rejestr pobieranych należności
 198. Rejestr pobieranych zaliczek
 199. Rejestr pomocniczy korespondencji - rejestr zapytań
 200. Rejestr pracy urządzeń do obserwacji w warunkach nocnych
 201. Rejestr protokołów kontroli z zakresu transportu drogowego
 202. Rejestr rozkazów personalnych Komendanta W-MOSG
 203. Rejestr rozmów telefonicznych
 204. Rejestr ruchu dokumentów legalizacyjnych
 205. Rejestr skarg i wniosków
 206. Rejestr udostępnionych danych osobowych
 207. Rejestr umów
 208. Rejestr umów, zamówień i dostaw
 209. Rejestr upoważnień
 210. Rejestr upoważnień do kontroli
 211. Rejestr usunięcia lub przemieszczania pojazdu
 212. Rejestr wniosków do sądu okręgowego o wydanie post. O udostępnieniu informacji stanowiących tajemnicę bankową
 213. Rejestr wniosków emerytalnych
 214. Rejestr Wniosków i Zarządzeń Dotyczących Kontroli Operacyjnej
 215. Rejestr wniosków o wydalenie z terytorium RP
 216. Rejestr wniosków w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń drogowych i innych miejsc publicznych W-MOSG w Kętrzynie
 217. Rejestr wydanych decyzji z zakresu transportu drogowego
 218. Rejestr wydanych pełnomocnictw granicznych
 219. Rejestr wydanych przepustek granicznych
 220. Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 221. Rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu BHP (funkcjonariusze, pracownicy cywilni)
 222. Rejestr wydawania dokumentów legalizacyjnych
 223. Rejestr wyjazdów pojazdów służbowych
 224. Rejestr wykonanych notatek służbowych
 225. Rejestr wykorzystania narkotestu
 226. Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy w służbie lub w drodze ze służby (ewidencja wypadków)
 227. Rejestr wywozu odpadów medycznych
 228. Rejestr zamówień publicznych
 229. Rejestr Zapytań do Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 230. Rejestr zapytań do kartotek niedostępnych powszechnie
 231. Rejestr Zapytań do Krajowego Rejestru Karnego
 232. Rejestr zapytań do Policji
 233. Rejestr zapytań do ZSW SG
 234. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 235. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 236. Rejestr zaświadczeń profilaktycznych
 237. Rejestr zaświadczeń uprawniających do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
 238. Rejestr zawiadomień o przestępstwie
 239. Rejestr zgłoszeń zamiaru uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
 240. Rejestr zleceń równoważników pieniężnych
 241. Rejestr złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz wydanych w tych sprawach decyzji i postanowień
 242. Rejestr złożonych wniosków o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za nie wykorzystany przejazd raz w roku
 243. Rejestr, umowy z ZFŚS
 244. RUDA
 245. Skorowidz orzeczeń inwalidzkich RKL
 246. Skorowidz orzeczeń kandydackich RKL
 247. Skorowidz orzeczeń uszczerbkowych RKL
 248. Skorowidz osób upoważnionych do podpisywania polskich dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej
 249. Skorowidz paszportów wystawionych ręcznie
 250. Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy i pracowników
 251. Stan zaopatrzenia w leki, materiały i sprzęt medyczny. Dowody księgowe obce i własne
 252. System Ewidencji Informacji
 253. System sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz systemu automatycznej identyfikacji kluczy (SAIK)
 254. Teczka dowody rzeczowe ewidencja i dokumentacja z tym związane
 255. Teczki akt czynności wyjaśniających
 256. Teczki akt postępowań administracyjnych
 257. Teczki akt postępowań dyscyplinarnych
 258. Teczki kandydatów do służby przygotowawczej w SG
 259. Teczki kompleksów
 260. Teczki mieszkaniowe funkcjonariuszy, dla których organem właściwym w sprawach mieszkaniowych jest Komendant Główny Straży Granicznej
 261. Teczki psów służbowych
 262. Wykaz adresów i telefonów funkcjonariuszy i pracowników
 263. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe
 264. Wykaz funkcjonariuszy posiadających bloczki mandatowe
 265. Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
 266. Zabiegi Ambulatoryjne
 267. Zbiór kart albumowych
 268. Zbiór kart badań kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 269. Zbiór orzeczeń inwalidzkich RKL
 270. Zbiór orzeczeń kandydackich RKL
 271. Zbiór orzeczeń uszczerbkowych RKL
 272. Zbiór wniosków o wykonanie rewizji celnej osób i środków transportu

Metryczka

Data publikacji 16.06.2011
Data modyfikacji 27.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sul
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sul
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kopczyński
do góry