Dostęp do zasobów archiwalnych

 

 

DOSTĘP DO ZASOBU ARCHIWALNNEGO

            

Udostępnienie materiałów archiwalnych Straży Granicznej do celów naukowych, badawczych, publicystycznych i innych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 107, poz. 679 ).

 

Tryb występowania o udostępnienie zasobu archiwalnego

Udostępnienie materiałów archiwalnych odbywa się na pisemne zgłoszenie zainteresowanego podmiotu. Zgłoszenie winno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel.
  2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
  3. Wskazanie materiałów archiwalnych i określenie tematu, którego one dotyczą.
  4. Określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych.
  5. Proponowany sposób udostępnienia materiałów archiwalnych.

Do zgłoszenia należy ponadto załączyć potwierdzenie faktu prowadzenia prac  o wskazanej tematyce lub pismo polecające właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.

 

 

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej lub osoba przez niego upoważniona, po rozpatrzeniu wniosku, udostępnia przedmiotowe materiały. Zgodnie z posiadanym prawem może również:

  1. Odmówić lub ograniczyć udostępnianie albo reprodukowanie materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan fizyczny, ewentualnie żądanie przez zgłaszającego/wnioskodawcę materiałów archiwalnych wykraczających poza tematykę prowadzonych badań.
  2. Ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia.

Metryczka

Data publikacji 16.06.2011
Data modyfikacji 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sul
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sul
Osoba modyfikująca informację:
Adrianna Wiśniewska
do góry