Dostęp do informacji publicznej

 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

PRZED PRZEKAZANIEM WNIOSKU PROSIMU O ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁOŚCIĄ PONIŻSZEJ INFORMACJI.
Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 2019.1429 j.t.).
W zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej o działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Podstawowe informacje o Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG zawarte są na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.
Ponadto, na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej: www.strazgraniczna.pl, w zakładce: GRANICA/ Statystyki SG publikowane są biuletyny, zawierające dane statystyczne w zakresie realizacji zadań formacji za poszczególne przedziały czasowe. 
Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek

 


TRYB WYSTĘPOWANIA O UDOSĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (w załączeniu). Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej:

Komendant
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
w Kętrzynie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

adres poczty elektronicznej: wm@strazgraniczna.pl

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.
    

TERMINY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne).

Metryczka

Data publikacji 17.06.2011
Data modyfikacji 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sul
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sul
Osoba modyfikująca informację:
Adrianna Wiśniewska
do góry