starszy specjalista w Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

starszy specjalista

 w Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej

Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: II zmianowy: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00. Świadczenie pracy następuje od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

System wynagradzania: miesięczny

 

Osoba na tym stanowisku:

 • koordynuje i prowadzi zajęcia edukacyjne dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występuje w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnia opiekę nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizuje i prowadzi zajęć dla dorosłych cudzoziemców w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwuje zachowania cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznaje potrzeby cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)
 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie zawodowe: 24 miesiące udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B1: angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski, 
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w zakresie dotyczącym funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców,
 • znajomość ustawy prawo oświatowe,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)

 • posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,  
 • doświadczenie w pracy z osobami małoletnimi lub dorosłymi.

 

CO OFERUJEMY

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy,
 • miejsce do odświeżenia się,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

 

DOSTĘPNOŚĆ

 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

 

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek organizacyjnych zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i  średnio 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste: kilka razy w tygodniu z przedstawicielami szkolnictwa w zakresie uzgadniania profilowanych zajęć i kilka razy w miesiącu z przedstawicielami instytucji pozarządowych w celu uzgodnień dotyczących pobytu cudzoziemców w SOdC.

Czynnikami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań są: trudne warunki środowiskowe podczas pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz nietypowe godziny pracy: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00. Świadczenie pracy następuje od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. 
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty
  i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOŁACZ JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami małoletnimi lub dorosłymi.

 

APLIKUJ  od dn. 25.11.2020r. do dn. 05.12.2020r.

 W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego

 

 

INNE INFORMACJE:

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: 3358,83 zł brutto.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Preferowana forma kontaktu: telefoniczna,  nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

 

Dane kontaktowe:

 • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
 • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 • telefon: (89) 750-30-00

 

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

 

Podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 221a tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji „zgody”, o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.

Jeżeli w Pana/Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych i danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.

 

Cel przetwarzania danych

Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Inne informacje

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

Składając dokumenty, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Metryczka

Data wytworzenia 24.11.2020
Data publikacji 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Seges
Osoba udostępniająca informację:
Elwira Seges
do góry