inspektor w Referacie do spraw Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

nabór do korpusu służby cywilnej

 

 Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
w
Referacie  do spraw Funkcjonariuszy
Sekcji Spraw Osobowych
Wydziału Kadr i Szkolenia


umowa o pracę na czas określony
w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1
 Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

System rozkładu czasu pracy: podstawowy

Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku, 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.

 Miejsce pracy: Kętrzyn
 System wynagradzania: miesięczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•  bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;
•  zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
•  bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;
•  wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres i presja czasu podczas konieczności natychmiastowego uzupełniania akt osobowych w związku z potrzebą ich analizy, bądź przygotowania do wysłania w celu rozpatrzenia sprawy przez inny organ w bardzo krótkim czasie.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
•  znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy SG,
•  umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
•  umiejętność pracy w zespole,
•  umiejętność argumentowania,
•  łatwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych,
•  posiadanie obywatelstwa polskiego,
•  korzystanie z pełni praw publicznych,
•  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

d o d a t k o w e:
•  doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy,
•  przeszkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
•  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych,
•  umiejętność działania w sytuacjach znacznego okresowego spiętrzenia zadań,
•  umiejętność pracy pod presją czasu.  


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV i list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego  w zakresie  doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego  z przeszkolenia  w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego  w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać od dn. 13 lutego 2018r. do dn. 26 lutego 2018r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto: na okres trwania umowy o pracę na czas określony (zastępstwa): ok. 2.370 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzory oświadczenia kandydata do pracy  w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.
Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 


 

 

Metryczka

Data publikacji 13.02.2018
Data modyfikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
T.Żygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żygadło
do góry