inspektor (ds. dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy) w Referacie do spraw Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

korpus służby cywilnej (zastępstwo)

 Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:


inspektor
(ds. dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy)
w
Referacie do spraw Funkcjonariuszy
Sekcji Spraw Osobowych
Wydziału Kadr i Szkolenia


umowa o pracę na czas określony
w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
System rozkładu czasu pracy: podstawowy
Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku, 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.

 Miejsce pracy: Kętrzyn
 System wynagradzania: miesięczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•przygotowywanie rozkazów o przyznaniu nagród uznaniowych, o mianowaniu na stopień w korpusie podoficerów, aktów mianowań oraz innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w zakresie wskazanym przez przełożonych w oparciu o weryfikację obowiązujących przepisów i uprzednio zaopiniowaną i przeanalizowaną przez funkcjonariuszy Referatu ds. Funkcjonariuszy dokumentację (wnioski). •Sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy.  
•udzielanie informacji oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych celem przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii do organów ścigania na zapytania dotyczące funkcjonariuszy;
•zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
•dokonywanie archiwizacji oraz klasyfikowania dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich celem dokumentowania okresów absencji chorobowej funkcjonariuszy;
•opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia.
•nanoszenie na roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pozostających w ścisłej kadrze kierowniczej oddziału danych dotyczących przysługujących oraz wykorzystanych urlopów, absencji wynikającej ze zwolnień lekarskich, zwolnień od zajęć służbowych, szkoleń oraz podróży służbowych celem rzetelnego dokumentowania wszelkich przypadków nieobecności w służbie bądź w stałym miejscu  pełnienia służby;
•wspomaganie czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określonych w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG”, opiniowanie zasadności nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (przetwarzanie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.).


Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres, spiętrzenie zadań w okresach rozliczeniowych, spiętrzenie innych zadań np. podczas uzupełniania akt osobowych, krótki termin na przygotowanie rozkazów o nagrodach uznaniowych i wyciągów z innych rozkazów oraz aktów mianowań od momentu uzyskania dokumentacji stanowiącej podstawę przygotowania ww. dokumentacji służbowej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
- znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
- umiejętność pracy w zespole,
- łatwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność argumentowania,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo
  skarbowe.

d o d a t k o w e:
- preferowane doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w pracy w administracji publicznej,
- posiadanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „tajne”,
- umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  
  wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
  doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu  
  potwierdzającego  posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie
  posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli   „poufne” lub „tajne”.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać  od dn. 13 lutego 2018r. do dn. 26 lutego 2018r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto: na okres trwania umowy o pracę na czas określony (zastępstwa): ok. 2.370 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów/tek do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzory oświadczenia kandydata do pracy  w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.

 

Metryczka

Data publikacji 13.02.2018
Data modyfikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
T. Zygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żygadło
do góry