Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

INFORMACJA

 

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

od 8 stycznia do 29 maja 2013 roku

ogłasza nabór nowych kandydatów do służby w Straży Granicznej

Planowane przyjęcia w 2013 roku - 118 osób

 

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP.

 

Warunki przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.)

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-        o nieposzlakowanej opinii,

-        niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        korzystająca w pełni z praw publicznych,

-        posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

-        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

-        gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

-        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

-        która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG),

- wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl),

- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – w przypadku kandydatówposiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

- kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

- kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

- oryginały dokumentów wyżej wymienionych,

- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu złożenia dokumentów od dnia 27 grudnia 2012 roku, a następnie osobiste zgłaszanie się do Wydziału Kadr i Szkolenia

Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 14.00 w wyznaczonym terminie

W przypadku wyczerpania terminów dotyczących składania aplikacji do służby informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl.

WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

Sekcja Organizacji i Naboru

ul. Generała Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

tel. 89 750 30 23

Metryczka

Data publikacji 16.06.2011
Data modyfikacji 13.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Gnat
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Gnat
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Gnat
do góry